Zonguldak BEÜ personel alıyor! İşte pozisyonlar ve şartlar...

Zonguldak BEÜ personel alıyor! İşte pozisyonlar ve şartlar...

Zonguldak BEÜ personel alıyor! İşte pozisyonlar ve şartlar...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilecek. 

Alımlar hemşire pozisyonunda yapılacak olup 4'ü üniversite lisans mezunu, 3'ü ise lise mezunu olmak üzere toplamda 7 personel istihdam edilecek.

BEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

***

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından;
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Unvanı Adet Nitelik Kodu Aranan Nitelikler
 

Hemşire 3 4605 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak.
 

Hemşire 1 4605 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak
Perfüzyon ve Kalp Destek Cihazlarında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

 

Hemşire 3 2125 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının,
 

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

*Nitelik Kodları Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Nitelik Kod Kılavuzundan alınmıştır.
 

Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),
d) Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanı bulunmak, Lisans Mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu
sınavından KPSSP3 puanı bulunmak,
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,
f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
İsteklilerin; 03/10/2018 tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile müracaat edenlerin ve belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

İstenilen Belgeler:
Dilekçe Örneği, Sağlık beyanı, Askerlik beyanı, Adli Sicil Kaydı beyanı, İş Talep Formu (Üniversitemiz //www.beun.edu.tr adresinden temin

edilecek olup, isteklilerin başvuruya gelmeden önce eksiksiz bir biçimde doldurması gerekmektedir.)
Özgeçmiş.
Mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi. (Aslı gösterilmek kaydıyla onaysız fotokopisi de kabul edilecektir.)
2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
Kimlik Fotokopisi.
Lisans için 2018 KPSS(B), Ortaöğretim için 2016 KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi.
İşe alınmaya hak kazananların isimleri, en geç 5 iş günü içinde //www.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı
takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme
yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlan edilen hemşire kadrolarına başvuru yetersiz olduğu takdirde diğer adaylar arasından üst öğrenimi bitirmiş olanlar öncelikli olmak kaydıyla
sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu //www.beun.edu.tr adresinde
ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıda yazılı belgelerle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.

 

Sözleşme için gerekli belgeler
1- 4 Adet Fotoğraf
2- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal
edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a
hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak
çalışacaklardır.

 

Detaylı Bilgi İçin :
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak,
Tel: (0 372) 291 21 17 - 291 12 07 - 291 11 64 , Fax : (0 372) 257 30 32

 

Başvuru Tarihleri : 03.10.2018-17.10.2018 (mesai saati (17:30) bitimine kadar)

YORUM EKLE

banner43

banner30

banner44

banner114

banner94

banner34

banner222

banner31