ZBEÜ'de yüzyüze eğitim başlıyor!

ZBEÜ'de yüzyüze eğitim başlıyor!

Üniversite Senato kararını açıkladı

2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde; Uygulamalı dersler yüz yüze,Teorik dersler ise uzaktan eğitim olarak devam edecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait aldığı senato kararını açıkladı.
Uygulamalı dersler yüzyüze teorik derslerin ise uzaktan eğitim olarak devam edileceği belirtilen Senato kararı şu  şekilde:

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU:

Öğrencilerimize Önemli Duyuru: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine Dair Senato Kararı
COVID-19 Küresel Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.08.2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama Metni”, “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”nde yer alan ilkeler ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2021 tarihli ve 11439 sayılı 2020-2021 bahar dönemi açıklaması kapsamında, Üniversitemizde her düzeydeki programların yeterlilik kazanımlarından taviz vermemek şartıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı eğitim faaliyetlerinin;
Bu kararların B bölümünde belirtilen eğitim dönemi veya sınıfı, dersin içeriği, klinik uygulama ve diğer ders uygulamalarının önemi ve kapsamı bakımından yüz yüze verilmesi veya ertelenmesi gereken dersler dışında; Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki birimlerin tüm programlarında yer alan teorik, teorik ağırlıklı uygulama, klinik öncesi uygulama ve uygulamalı derslerinin Üniversitemiz eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları doğrultusunda dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesine,
10.09.2020 tarih, 2020/22-1 sayılı Senato kararı gereğince 2020-2021 Güz yarıyılında, Pandemi nedeniyle uzaktan öğretim yoluyla verilemeyen ve bahar yarıyılına ertelenen derslerin, sürecin devam etmesi nedeniyle bahar yarıyılında uzaktan öğretim yoluyla verilmesine, 
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince verilen derslerin ve sınavların, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında dijital imkânlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına,
İngilizce - Arapça Hazırlık Sınıfı bulunan programların 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı derslerinin ve sınavlarının tümünün dijital imkânlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına, 
Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde, 
2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında açılacak derslerin, derse devam koşullarının, ara sınav ve genel sınav katkı oranlarının, ara ve genel sınava katkı verecek diğer ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ve katkı oranlarının, sınav tarihinin, sınav türünün ve sınav giriş koşullarının Uzaktan Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde ilgili birimin yetkili kurullarında karara bağlanmasına ve öğrenciye mevzuatta belirtilen süre içinde duyurulmasına,
Birimlerin hazırlayacağı ve öğrenciye önceden duyuracağı haftalık ders programı kapsamında derslerin ders saatleri içerisinde öncelikle UZEM üzerinden sanal sınıf oluşturularak çevrimiçi senkron (eş zamanlı ders) verilmesine, bunun yanında diğer uzaktan öğretim sistemlerinin de kullanılmasına, çevrimiçi aktivitesine katılamayan öğrenciler için eğitim materyallerinin sisteme yüklenmesine,
Ara ve mazeret sınavlarının elektronik ortamda yapılmasına, ara sınava giremeyen öğrencilerden, ilgili mevzuatlara göre haklı ve geçerli mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilenler için mazeret sınavı tarihlerinin ilgili birimin yetkili kurullarınca belirlenmesine, Uzaktan Öğrenim Yönetim Sistemi  ile ilgili teknik sorunlardan dolayı bireysel veya toplu olarak sınava giremeyen veya sınav esnasında sorun yaşayan öğrencilerin de geçerli mazeretleri belgelendirmek şartı ile Uzaktan Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde ilgili birimin yetkili kurullarınca değerlendirilerek karara bağlanmasına,
ç)  Sınavların;  kapalı uçlu (çoktan seçmeli) sorular,  açık uçlu (klasik) sorular, uygulama ödevi, sözlü, performans, proje, tez ve portfolyo vb. yöntemlerle yapılmasına, 
Uzaktan öğretim ile yapılacak derslerin başarı durumunun değerlendirilmesinde, kapalı uçlu sorular veya açık uçlu sorular ile yapılacak sınavlar dışında, dönem içerisinde öğrencilere ayrıca ödev, uygulama ve proje çalışmaları yaptırılmasına, kısa sınav veya sözlü sınavlar uygulanmasına ve bunların daha önce ilgili birimin yetkili kurullarında belirlenmiş katkı oranlarının da dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav başarı notunun birlikte değerlendirilmesine; 
Sınavın ödev şeklinde yapılması durumunda ise dönem içerisinde öğrencilere ayrıca uygulama ödevi, performans, proje, tez ve portfolyo vb. çalışmalar yaptırılmasına, kısa sınav veya sözlü sınavlar uygulanmasına ve bunların daha önce ilgili birimin yetkili kurullarında belirlenmiş katkı oranlarının da dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav başarı notunun birlikte değerlendirilmesine,
Sınav güvenliğinin, ölçme değerlendirme araçlarıyla güvence altına alınmasına,  soruların, salt bilgi düzeyinden ziyade analiz, sentez, uygulama basamaklarına göre veya bireysel performansa dayalı olarak hazırlanmasına,
Sınav uygulamalarının, ZBEÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince belirlenen ve yayımlanan sınav kılavuzları çerçevesinde yapılmasına,
Resmi tatil günlerinde ders ve sınav yapılmamasına, 

ğ) 2020-2021 Bahar yarıyılı ara sınav, telafi, genel, bütünleme, tek ders ve ek sınavlarının  çevrimiçi yapılmasına, pandemi koşullarının uygun olması durumunda yüzyüze yapılabileceğine,
h) Verilen ödevlerin veya sınavların ödev şeklinde yapılması durumunda ödev teslimlerinin, belirtilen süre içerisinde posta, kargo ve e-posta ile de yapılabilmesine, ödevlerin benzerlik raporlarının dikkate alınarak değerlendirilmesine ve bunun önceden öğrencilere duyurulmasına,
ı) Ortak Zorunlu Derslerin (Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ve Yabancı Dil II), sınav tarihlerinin belirli gün ve saat aralığında ilgili bölüm başkanlıklarınca belirlenen tarihlerde yapılmasına,
Sınavların birim yönetim kurulu kararı ile belirlenen gün ve saatte yapılmasına,
Öğrenci sınav esnasında internet ve elektrik kesintisi gibi nedenlerle bağlantı sorunu yaşaması durumunda, sınav süresi içerisinde tekrar sınava girip kaldığı yerden devam edebilmesine,
Gözetimsiz ortamda çevrimiçi gerçekleştirilecek sınavlardan, kapalı uçlu (çoktan seçmeli) sınavların en az 20 sorudan oluşmasına, soru havuzunda oluşturulacak soru sayısının sınavda sorulacak soru sayısının en az 2 katı olmasına. Açık uçlu (klasik) sınavlar için, soru havuzunda oluşturulacak soru sayısının sınavda sorulacak soruların en az 2 katı kadar olmasına, 
Çevrimiçi sınavlara erişimin 09:00-21:00 saatleri arasında olmasına,
Ders devam zorunluluğunun, dersin öğretim elemanınca UZEM’e tanımlanmış tüm faaliyetlerin (canlı ders, video, forum, materyal vb.) bitirme kriterlerinin öğrenci tarafından %70’nin tamamlanması ile sağlanmasına,
Uzaktan eğitim verilecek tüm programlarda bir canlı ders süresinin 30 dakika olmasına, 
o) Staj, seminer, diploma çalışması, bitirme ödevi, yüksek lisans dönem projesi, yüksek lisans ve doktora tez çalışması, yüksek lisans ve doktora uzmanlık alanı, araştırma projesi, mezuniyet projesi, alan dışı serbest seçmeli dersler, sosyal sorumluluk projesi gibi projeye dayalı derslerin asenkron verilmesine, 
ö) Dönem içi başarı notunun, her birinin ağırlığının %20’yi geçmemek üzere toplamda başarı notuna katkı oranının %40 olmasına, belirlenen katkı oranlarının birimlerin ilgili kurullarında karara bağlanmasına ve ilan edilmesine, ayrıca; ilgili öğretim elemanınca ders izlencesinde de ilan edilmesine,
Normal ve ikinci öğretim programlarında birleştirilerek sınavı yapılacak derslerin, sınav saatlerinin ikinci öğretim sınav saatlerine dikkat edilerek yapılmasına,
İsteyen öğrencilerin pandemi ile ilgili önlemlerin kendilerince sağlanması koşulu ve staj komisyonunun uygun görmesi halinde stajlarını yüz yüzü yapabileceğine,
Ders materyallerinin öğrenciye açık kalma süresinin ilgili haftanın ders materyalinin en az 3 hafta sistemde kalmak şartıyla dersin öğretim elemanı tarafından belirlenmesine ve dönem başında öğrencilere duyurulmasına,
ş) Sınavlarda, bir soru görüldükten sonra, diğer soruya geçilir ise önceki sorulara geri dönülememesine,

Uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılamayacak dersleri bulunan birimlerin aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesine; 
1- Tıp Fakültesi;
Dönem 1, 2 ve 3 teorik derslerinin, pratik uygulamalarının,  kurul ve pratik sınavlarının dijital imkânlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına,
2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Dönem 4 ve 5’e devam eden öğrencilerin stajlarının pratik uygulamalarının ve sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
Dönem 6 (intörn) öğrencilerinin yüz yüze eğitime devam etmelerine,
2- Diş Hekimliği Fakültesi; 
2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yıllık olarak açılan ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına ertelenen 4. ve 5. sınıf klinik uygulamaları derslerinin yüz yüze yapılmasına, 
3.sınıf klinik öncesi preklinik derslerinin pandemi koşullarının dikkate alınması şartıyla karma olarak Mart ayı itibariyle yapılmasına, 
1. Ve 2. Sınıf derslerinin uzaktan öğretim yöntemleri ile yapılmasına,
3- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu;
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programındaki uygulaması olan basketbol, jimnastik, futbol, atletizm, voleybol, yüzme ve seçmeli (IIIA) derslerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında pandemi koşulları uygun olursa yüz yüze, uygun olmazsa çevrimiçi yapılmasına,
4- Sağlık Bilimleri Fakültesi;
2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına ertelenen 4. sınıf intörn ve klinik çalışma derslerinin yüz yüze yapılmasına,
5- Ereğli Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu;
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile ortaklaşa yürütülen, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin; teorik kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla verilmesine, uygulama kısımlarının, yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda ilk ve orta dereceli okullarda yapılmasına, yüz yüze eğitime geçilmemesi durumda ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılmasına,
6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü;
Endodonti Ana Bilim Dalı ile Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı doktora programlarında derslerin yüz yüze yapılmasına,
7- Konservatuar ve Meslek Yüksekokulları;
Eğitimin çevrimiçi yapılmasına, pandemi koşullarının uygun olması durumunda uygulama derslerinin yüzyüze yapılmasına,
C. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına,
Ç. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından herhangi bir takvim veya program değişikliği olduğu taktirde 2020-2021 bahar dönemine ait planlamaların yeniden değerlendirilmesine,
karar verilmiştir."

(HABER-ERCAN DEMİR)

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner300

banner266

banner297

banner94

banner31

banner44

banner299

banner114