Drenaj kanalı yaptırılacak

Drenaj kanalı yaptırılacak

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Satınalma Servisi Müdürlüğü tarafından 2. bölge müdürlüğü mıntıkası muhtelif hemzemin geçitlerde drenaj kanalı yapılması içi gerçekleştirilecek.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, hemzemin geçitlerde 495m2 sfero döküm ızgaranın temini ve yerine montajı yapılacak.İstekliler teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat verilmesi gerekiyor.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunlu.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

Gerçekleştirilecek ihale 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30’da 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/827601/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/drenaj-kanali-yaptirilacaktir%22%20https:

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114