Karadeniz Ereğli'de kafeterya ihale ile kiraya verilecek

Karadeniz Ereğli'de kafeterya ihale ile kiraya verilecek

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yer alan kafeterya ihale ile kiraya verilecek.İhale dokümanı belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilecek. İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını 250,00TL karşılığında satın alması zorunlu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,gerçek kişi olması halinde ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve/veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduğuna dair belge,teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri sunması gerekiyor.

Gerçekleştirilecek ihale 13 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da Kdz.Ereğli Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/813000/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/karadeniz-ereglide-kafeterya-ihale-ile-kiraya-verilecek.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114