Kat karşılığı bina inşa edilecek

Kat karşılığı bina inşa edilecek

Karaman Beldesi tarafından kat karşılığı bina inşa edilecek. İşin tahmini bedeli 7.390.000,00.-TL'nin (yedimilyonüçyüzdoksanbin Türk Lirası),  geçici teminat tutarı asgari 221.700,00.- TL (ikiyüzyirmibirbinyediyüztürklirası)’dir.İhale üzerine kalan yüklenici,  Zemin  ve  1. Katlarda bulunan 9-10-11-12-16 nolu Bağımsız bölümler olmak üzere 5 adet bağımsız bölümü idareye bırakacak.Ayrıca isteklilerden 40.000,00 -TL (kırkbintürklirası)’den aşağı olmamak üzere kapalı zarf usulü teklif alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya            bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi sunulması gerekiyor.

İhale 16 Eylül 2021 tarihinde saat 15.00'de Belediye Meclis Salonunda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/844617/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/kat-karsiligi-bina-insa-edilecek.

YORUM EKLE

banner302

banner261

banner301

banner303

banner300

banner297

banner94

banner31

banner299

banner266

banner114