23 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-KDZ EREĞLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

23 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/609966

1-İdarenin
a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-KDZ EREĞLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KAVAKLIK MAH. DEVREK YOLU CAD. 72/201 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3723235100 - 3723235103
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 23 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 23 KALEM DİŞ SARF MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KDZ. EREĞLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra, Merkezimizce faks veya e-mail ile yapılan siparişine müteakip 10 gün içinde malın pey der pey teslimatı Tıbbi Sarf Depomuza yapılacaktır. Malın Tıbbi Sarf Deposuna teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır.Yükleniciler. Sözleşme bitiş tarihi 31.12.2024 tarihini geçmeyecektir
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip 1(bir) iş günüdür

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KDZ. EREĞLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Aday veya İsteklinin TİTUBB / ÜTS kayıtlı olduğunu tevsik edici belge
Kapsam Dışı Beyanı
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
Ürünlerin TİTUBB / ÜTS kayıtlı olduğunu tevsik edici belge
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog, numune

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02029438