KIRTASİYE, BASILI EVRAK, TEMİZLİK, GİYECEK VE MEFRUŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

40 KALEM KIRTASİYE, BASILI EVRAK, TEMİZLİK, GİYECEK VE MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :              2024/400727
1-İdarenin
a) Adı    :              DEVLET HASTANESİ -ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi               :              Ömerli Mah. Kaynarca Cad. No: 309 67320 EREĞLİ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası            :              3723150515 - 3723150503
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :              40 KALEM KIRTASİYE, BASILI EVRAK, TEMİZLİK, GİYECEK VE MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :             
40 KALEM KIRTASİYE, BASILI EVRAK, TEMİZLİK, GİYECEK VE MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   :              Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi          :              İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra, idarenin faksla veya posta ile yapılan siparişine müteakip 10 gün içinde malın pey der pey teslimatı yapılacaktır. Malın ilgili depoya teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır. Yükleniciler İdare tarafından faks veya posta ile yapılan Sipariş dahilinde mal tesliminde bulunacaklardır. Sözleşme süresi 31/12/2024 tarihinde sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi          :              Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati       :              22.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)        :              Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhale konusu kalemlerde Yerli malı teklif edenler (Yerli malı teklif edilen kalemlerin sıra numaralarını, Yerli malı belge numarası ve firma ismini gösteren liste ekinde sunulacak) lehine fiyat avantajlı uygulanabilmesi için Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan ürünler arasında bulunduğunu gösteren belge ve ürüne ait " Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilip teklif dosyasına konulacaktır.4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen iş kalemleri (1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ve 40. Kalem) için en az bir adet  numune (Teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe), 1. (Birinci) oturum sonrasında  isteklilerden istenecek ve değerlendirilecektir. Numuneler, idaremiz tebligatından sonra belirtilen tarihte ihale komisyonumuza teslim edilecektir. Teklif verilen kalemlere ilişkin numunelerin ihale öncesi hazırlanması istekliler için kolaylık olacaktır. Numune göndermeyen firmaların  teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen malzemeye ait  numunenin adını, adedini ve firma adını gösteren bir liste numune teslim tutanağı olarak hazırlanıp ihale komisyonuna teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02008239