ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDE KULLANILAN 193 ADET ARACIN 01-05-2024/ 31-12-2024 TARİHLERİ ARASI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI YAPILMASI

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 193 adet aracın 01-05-2024/ 31-12-2024 tarihleri arası Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/474221

 

1-İdarenin
a) Adı : ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Çaydamar mah. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad. No:16 Emn. Müd. Ek Hizmet binası 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3722572675 - 3722572627
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 193 adet aracın 01-05-2024/ 31-12-2024 tarihleri arası Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem çeşitli cinste 193 adet araç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenicinin adresinde Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçeleri kesilerek idareye teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.05.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.05.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad.No:16 Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Yetki Belgesi İstekli b.ir sigorta şirketi ise; Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair belge Tek ortağın sunması yeterlidir.
acentelik belgesi İstekli, bir Sigorta Şirketi Acentesi ise; Acentesi olduğu sigorta şirketi tarafından verilmiş, acentelik belgesi Tek ortağın sunması yeterlidir.
acentelik sözleşmesi İstekli, bir Sigorta Şirketi Acentesi ise; Acentesi olduğu sigorta şirketi ile yapmış olduğu acentelik sözleşmesini e- teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02016106