KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

1-İHALENİN NEVİ:
         İlçemiz Bağlık Mahallesi 2579 ada 12 parselde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 2066,68m2 alanlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satışı işidir.
2-İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI:
            1-İhale İlanı
            2- İhale Şartnamesi
            3-İhale ile ilgili formlar
            3a. Teklif Mektubu Örneği
            3b. Teminat Mektubu Örneği
            İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 1.000,00(bin)TL karşılığında satın alması zorunludur.
            a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü      
            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİHTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:
           İhale 09.07.2024 Salı günü saat 14:30’da  Zonguldak ili Kdz.Ereğli Belediyesi Encümeni Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No:39'da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.
4- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
 


Mahalle
Ada Parsel Alanı
(m2)
Niteliği Tahmini Bedel Geçici Teminat
(%3)
İhale Tarihi İhale Saati
BAĞLIK 2579 12 2066,68 ARSA 8.000.000,00 TL (SekizMilyon TürkLirası) 240.000,00 TL
(İkiYüzKırkBinTürkLirası)
09.07.2024 14:30


         4.1.a  Taşınmazın tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı yukarıda belirtilmiş olup, ihaleye katılmak isteyenler belirtilen geçici teminatı Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına yatıracaklardır. Geçici Teminat Mektubu vermek isteyen istekliler 2886 Sayılı D.İ.K.’na uygun verebilirler.           
      4.1.b.  İhaleyi alan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedeli tutarını peşin ödemek zorundadır. Ödeme yapılmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir ve 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uygulanacaktır.

5- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:
         5.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;
            a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
            1) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,(Asıl Evrak)
            2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve/veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduğuna dair belge.(Asıl Evrak)
            b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
            c) Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarfa kapalı olarak ihale dosyasına konulacaktır.)
            d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi) ;
           d.1) Tedavülde ki Türk parası.
            d.2) Bankalar ve özel kurumların verecekleri süresiz teminat mektupları
            e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
            f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
       g)  İhaleye Katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesince tahakkuk etmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.) 
            h) Tebligata Esas adres beyanı.
6-TEMİNATLAR:    
            Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin  Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.
            2886 sayılı D.İ.K.'nun 26. maddesinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.
7- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ :
           İhale dosyası en geç ihale tarihi gününden bir gün önce 08.07.2024 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
8-İHALENİN ONAYI:
            İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.
9-GENEL HÜKÜM:
            Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02050298