BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ZBEÜ Kampüslerindeki Çeşitli Onarım İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/835176

 

1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İncivez/Merkez/ZONGULDAK 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3722911515 - 3722810075
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : ZBEÜ Kampüslerindeki Çeşitli Onarım İşleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 adet binada wc grupları, Çatı İzolasyon ve Çeşitli onarım işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ZBEÜ Farabi Kampüsü, ZBEÜ İbn-i Sina Kampüsü ve ZBEÜ Denizcilik Fakültesi (Kdz.Ereğli)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ZBEÜ. Rektörlük Binası 5.Kat PK:67100 İNCİVEZ/MERKEZ/ZONGULDAK


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan benzer iş grupları tebliğinde yer alan (B/III) grubu işlerin yapımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Mimarlık


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İhale konusu iş 7 (Yedi) kısımdan oluşmakta olup işlerin her biri için ayrı sözleşme yapılacaktır. İlanın 1.ç maddesinde geçen işin süresi 7. kısım da yapılacak işin süresidir. Sözleşme konusu işlerin diğer kısımlarına ait süreleri aşağıda belirtildiği şekildedir. 1.Kısım : ZBEÜ İbn-İ Sina Kampüsü Kreş Binası Wc Grupları İle Bina Çevre Tretuvarların Yenilenmesi, Giriş Kapısının Kayar Kapıya Dönüştürülmesi Ve Çeşitli Onarım İşleri ( 75 Takvim Günü) 2.Kısım :ZBEÜ İbn-İ Sina Kampüsü Ahmet Erdoğan SHMYO Binası Kantin Yenileme Ve Çeşitli Onarım İşleri (90 Takvim Günü) 3.Kısım :ZBEÜ Denizcilik Fakültesi 1-2-3.Katlar Bay-Bayan Wc Onarımı Çevrede Muhtelif İmalatlarının Yapım İşi (90 Takvim Günü) 4.Kısım :ZBEÜ Farabi Kampüsü Obezite Binası Bodrum Kat Teras Çatı, Gençlik Merkezi, Merkezi Müdürlükler Binası Çatısı Onarımı Ve Çeşitli Yapım İşleri (45 Takvim Günü) 5.Kısım :ZBEÜ Farabi Kampüsü İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Sahnesinin Büyütülmesi Yapım İşi (75 Takvim Günü) 6.Kısım :ZBEÜ İbn-İ Sina Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Zemin Kat Kantin Genişletme Ve Çeşitli Onarım İşleri (75 Takvim Günü)

 

#ilangovtr Basın No ILN02054681