DEVREK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazların :
Sıra
 No
Mahalle / Köy Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçüm
(m²)
Niteliği İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici
Teminat (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Başlarkadı Köyü Ben Tarla F27c09c1d 116 15 280,21 Hali Arazi İmarsız 21.830,00 6.549,00 12.10.2023 09:30
2 Pınarönü Köyü Şıhyeri F27c10a4a 128 57 226,95 Hali Arazi İmarsız 17.675,00 5.302,50 12.10.2023 10:00
3 Pınarönü Köyü Şıhyeri F27c10a4a 128 60 467,96 Hali Arazi İmarsız 36.100,00 10.830,00 12.10.2023 10:30
4 Mahmutoğlu Köyü Pınarcık F17c15d3b 191 1 338,42 Çalılık İmarsız 40.625,00 12.187,50 12.10.2023 11:00
5 Mahmutoğlu Köyü Salihharmanı F27c15d1c 161 72 768,04 Hali Arazi İmarsız 87.600,00 26.280,00 12.10.2023 12:00
6 Kurudere Köyü Kuzluk F27c12a3c 118 315 1.364,27 Hali Arazi İmarsız 140.665,00 42.199,50 12.10.2023 14:30
7 Kurudere Köyü Kuzluk F27c12a3d 118 194 1.436,93 Hali Arazi İmarsız 109.300,00 32.790,00 12.10.2023 15:00
8 Velibeyler Köyü Celler Ev Altı F27b23b4b 126 2 1.454,21 Hali Arazi İmarsız 190.950,00 57.285,00 12.10.2023 15:30
9 Karacaören Köyü Keten Tarlası F27b19c3c 120 65 735,89 Hali Arazi İmarsız 110.400,00 33.120,00 12.10.2023 16:00
Kiralaması Yapılacak Taşınmazın :
Sıra No. Bulunduğu Yer Mevkii ve Pafta No. Ada / Parsel No. Yüzölçümü ve Kiralanacak Yüzölçümü (m2) Kiralama Amacı Kira Süresi (Yıl) Cinsi İmar Durumu İlk Yıl Tahmin Edilen Bedeli  (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
10 Özpınar Köyü Köyiçi F27c09d4b 107 Ada 50 Parsel 4.531,77 Tarımsal Amaçlı 3 (Üç) Tarla İmarsız 5.500,00 1.650,00 12.10.2023 16:30
     Yukarıda nitelikleri, tahmini kiralama ve tahmini satış bedelleri ile geçici teminatları belirtilen taşınmazların kiralama ve satış ihaleleri  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak şefliğinde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikamet belgesini, geçici teminat makbuzlarını veya mektuplarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar  İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur. (Banka teminat mektubu verilmesi halinde Geçici Teminat mektubunun "süresiz, limit içi " olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.) 
3- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az ¼’ ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Ayrıca 7394 sayılı Kanunla değişik 4706 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 2022/11 sayılı genelgesine göre satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.
5-Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) , 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. 
7- Listenin 1. sırasında bulunan taşınmazın 3.613,18 TL.- 2. sırasında bulunan taşınmazın 650,00 TL.- 3. sırasında bulunan taşınmazın 975,00 TL.- 4. sırasında bulunan taşınmazın 6.778,68 TL.- 6. sırasında bulunan taşınmazın 4.234,50 TL.- 7. sırasında bulunan taşınmazın 8.685,50 TL.- 8. sırasında bulunan taşınmazın 30.979,60 TL.(ihale bedellerine dahil) tutarlarındaki taşınır muhtesat bedelleri (ağaç)  peşin ve yüzde 20 KDV eklenerek % 20 indirim uygulanmadan tahsil edilecektir. 
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İhale ile ilgili bilgiler ayrıca www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01896491