MEDİKAL SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi ihtiyacına Medikal Sarf Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/410388

1-İdarenin
a) Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
b) Adresi : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İbn-i Sina Kampüsü 67600 KOZLU/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3722612002 - 3722610185
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi ihtiyacına Medikal Sarf Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi ihtiyacına Medikal Sarf Malzemesi Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hastanemiz Eczane Sarf Deposudur.
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler İdarenin sipariş tebligatına müteakiben istenilen kadarı en geç 15 takvim günü içerisinde hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında eksiksiz olarak sağlam vaziyette merkezimiz eczane sarf deposuna teslim edecektir. Yüklenici firma uhdesinde kalan ürünleri fatura ettiğinde fatura bilgisin de ürünün; adı, üts kodu, seri nosu, lot nosu, parti nosunu belirtmek zorundadırlar. Fatura tutarındaki miktar kadar mal teslimatı yapılmazsa işin muayene ve kabulü yapılmaz. Aksi durumda Cezai müeyyide maddesi uygulaması işlemleri yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Katı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesi İhale Bazında ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yerli Malı Belgesi İhale Bazında Yerli malı ürün beyanı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak "Yerli Malı" belgesini sunacaktır. Sunulan belgelerin üzerine kalem numarası belirtilecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Kapsam Dışı Beyanı İhale Bazında Söz konusu genelge gereği ÜTS kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için kapsam dışı olduğunu kanıtlayıcı belgesini teklif dosyasında sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
ÜTS Barkod Numarası İhale Bazında Teklif veren isteklilerin ve teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve teklif edilen malzemelerin ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması zorunluluğu olup, istekliler teklif ettikleri kalemlerin karşısına ÜTS Barkod Numarasını yazarak tekliflerinde sunacaklardır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar Tüm Kısımlar için İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Katalog Tüm Kısımlar için Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Doküman İhale Bazında Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür veya kullanım klavuzu gibi teknik doküman sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02020027