HASTANEMİZ ECZACILIK HİZMETLERİ İHTİYACINA 2 KALEM SARF MALZEME
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Hastanemiz Eczacılık Hizmetleri İhtiyacına 2 Kalem Sarf Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/300237

 

1-İdarenin
a) Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
b) Adresi : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İbn-i Sina Kampüsü 67600 KOZLU/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3722612680 - 3722610185
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Hastanemiz Eczacılık Hizmetleri İhtiyacına 2 Kalem Sarf Malzeme
b) Niteliği, türü ve miktarı : Hastanemiz Eczacılık Hizmetleri İhtiyacına 2 Kalem Sarf Malzeme Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Eczane Sarf Deposudur.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 10 gün içerisinde İdarenin sipariş tebligatına müteakiben malın sipariş tebligatının/yazısının tamamını ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen cihazları sağlam ve çalışır şekilde en geç 10 takvim günü içerisinde hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında eksiksiz olarak sağlam vaziyette merkezimiz eczane sarf deposuna teslim edecektir. Yüklenici firma uhdesinde kalan ürünleri fatura ettiğinde fatura bilgisin de ürünün; adı, üts kodu, seri nosu, lot nosu, parti nosunu belirtmek zorundadırlar. Fatura tutarındaki miktar kadar mal teslimat yapılmazsa işin muayene ve kabulü yapılmaz. Aksi durumda Cezai müeyyide maddesi uygulaması işlemleri yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Katı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince ÜTS kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.
- Yerli malı ürün beyanı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak "Yerli Malı" belgesini ihale dosyasında sunacaktır. Sunulan belgelerin üzerine kalem numarası belirtilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekli uhdesinde kalan sarf malzemeler hastane stoklarından bitinceye kadar hastane kullanımına vereceği cihazlar için  teknik bakım desteği sağlayarak çalışır durumda bulunduracaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin teklif verdikleri kalemler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) veya Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında ise bu ürünlerin Ürün Takip Sistemi' ne (ÜTS) kayıtlı olması ve bu ürünlerin kayıt işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca isteklilerin de ÜTS' ye kayıtlı olmaları zorunludur. İstekliler, teklif verdikleri ürünlerin imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) değilse, ürünün imalatçısının veya ithalatçısının bayisi olarak ÜTS' ye kayıtlı olmalıdırlar.
İsteklilerin, teklif verdikleri her malzemenin Ürün Takip Sistemi' nde (ÜTS) kayıtlı Barkod Numaralarını teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ilgili kalemlerin bulunduğu satırda belirtmeleri zorunludur. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünlerin ise kapsam dışı olduğu birim fiyat teklif cetvelinde ilgili kalemlerin bulunduğu satırda belirtilmelidir. Ürünlerin Barkod Numaralarını veya kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğunu birim fiyat teklif cetvelinde belirtmeyen isteklilerin o kalemlere ilişkin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) İstekliler tarafından teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre "Teknik Şartname Uygunluk Belgesi" başlığı altında yetkili kişi/kişilerce imzalanmış olarak cevap verilecektir. Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan teklifler değerlendirilmeyecektir.
b) Teklif edilen malzeme/cihaz ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog, kullanım klavuzu gibi teknik doküman sunulacaktır.
c) İhale komisyonu; isteklilerden teklif ettiği kalemler için yazılı olarak numune isteyecektir. Teknik şartnamede belirtilen kalemlere belirtilen miktarlarda numune getirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02003183