SÜREKLİ İŞÇİ VE EVDE SAĞLIK PERSONELLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-KDZ EREĞLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SÜREKLİ İŞÇİ VE EVDE SAĞLIK PERSONELLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1180593

1-İdarenin
a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-KDZ EREĞLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KAVAKLIK MAH. DEVREK YOLU CAD. 72/201 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3723235100 - 3723235103
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SÜREKLİ İŞÇİ VE EVDE SAĞLIK PERSONELLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ VE EVDE SAĞLIK PERSONELİ İÇİN KIYAFET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MERKEZİMİZ AYNİYAT DEPO SERVİSİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde malzemelerin teslimatını hastanemize yapacaktır. Bu süre içinde yüklenici idaremiz ile görüşerek kıyafet beden ölçüleri ve mal teslimi ile ilgili konularda bilgi alınacaktır. İdarenin belirlediği tarihlerde ilgili birimlere gidilerek, kıyafetin verileceği personellerin ölçüleri alınacaktır. Dikilen kıyafetler kişiye özel ambalajlı olarak ilgili idareye teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde personelin adı-soyadı, kurum bilgisi ve beden numarası yazılı olacaktır. Her bedenden beden kontrolü yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde birer numune istenebilir. Bu durumda istenilen numuneler süresi içinde idaremize teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.12.2023 tarihini geçmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KDZ. EREĞLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen iş kalemleri için en az bir adet  numune ihale sonrasında  isteklilerden istenecek ve değerlendirilecektir. Numuneler, idaremiz tebligatından sonra belirtilen tarihte ihale komisyonumuza teslim edilecektir. Numune göndermeyen firmaların  teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Verilen süre içerisinde numune  işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen istekliler için İdari Şartname Madde 36.1. hükümlerine göre işlem yapılır.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01917084