İLAN
T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :2023/314 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Aykut Türkili, Tayfun Türkili ve diğerlerialeyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında tapuda davalılar adınaZonguldak İli, Kilimli İlçesi, Doğancılar Mahallesi 205 ada 82 parsel numaralı taşınmazın tapu kaydının iptaline, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10.maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili davasının yapılan yargılamasında; 25/09/2023 tarihli tensip tutanağı gereğince ; Davalının tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 2942 sayılı Yasa'nın 10/3 maddesi uyarınca 10 günlük yasal süre içerisinde konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savvunma ve delillerine ilişkin cevap dilekçesi verebileceğine, sunulduğunda birer suretinin davacı vekiline tebliğine, süresinde cevap dilekçesi vermeyen davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağına, Davalı tarafça bu dava ile ilgili ibraz etmek istediği belgeleri duruşma gününe kadar mahkememize göndermesi veya duruşmaya getirmesi gerektiğinin, duruşmaya gelmediği veya bir vekil tarafından temsil edilmediği takdirde yargılamaya davalı tarafın yokluğunda devam edilip karar verileceğinin HMK 150/2 maddesi gereğince ihtarına, Davalı tarafça işbu tensip tutanağının 4. maddesinde belirtilen davetiyenin usulen davalı tarafa tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yukarıda husumetin yöneltileceği gösterilendavacı idare aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceğinin bilinmesine, Davalı tarafça 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeği ve mahkememizece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin davalı taraf adına Vakıf Bank Zonguldak Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağının bilinmesine,Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Tayfun Türkili' nintüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü:10/09/2024 günü saat10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
DAVALILAR
TAYFUN TÜRKİLİ. (TC: 126*****526) İLHAN OĞLU 1986 DOĞUMLU

#ilangovtr Basın No ILN02040231